خانه کودک سلاله پاسخگوی انتظارات نخواهد بود اگر:

 • به دنبال جایی هستید تا از کودک شما صرفا مراقبت کرده و شما بتوانید به کارهای دیگرتان بپردازید.
 • اولویت های مهم تری  نظیرکار نسبت به تربیت کودکتان درزندگی مشرتک شما وجوددارد.
 • فضـــاوامکانـــات  نظیـــراســـباب بازی هـــا، وســـایل گوناگـــون و... نخســـتین و مهمرتیـــن ملاک شما در انتخـــاب مجموعـــه ای اســـت کـــه کـــودک خـــود را بـــه آنجـــا می ســـپارید.
 • می خواهید کودکتان مطابق امیال و آرزوهای شما و نه آنچه که خود او هست، باشد.
 • توصیه ها وروشهای تربیتی دوستان و اقوام را بدون تأمل و بررسی به کار میبندید.
 • بـــه دنبـــال آن هســـتید کـــه کودکتـــان فقـــط دریـــک زمینـــه و یـــک جنبـــه مترکـــز و پیشرفت داشـــته باشـــدمثلا فقـــط آمـــوزش زبـــان انگلیســـی برایتـــان مهـــم اســـت.
 • شما و همرستـــان فرصتـــی بـــرای همراهـــی و هـــمگامـــی بـــا کـــودک خـــود در مجموعـــه سلاله نداشـــته و بســـیار درگیـــر فعالیتهـــای خـــود هســـتید.
 • بـــه دنبـــال آن هســـتید تـــا کودکتـــان دررقابـــت بـــا کـــودکان دیگـــر همیشـــه چیزهـــای بیشتری حفـــظ بـــوده و مطالـــب زیـــادی بـــرای بـــه نمایش دادن بـــه دیگـــران داشـــته باشـــد.
 • می خواهید همیشه همه چیز برای کودکتان فراهم باشد و او هیچ رنج و سختی را متحمل نشود.
 • همیشـــه همـــه ی امکانـــات را بـــدون برنامه ریـــزی و شرایط ســـنی او برایـــش فراهـــم مـــی کنیـــد و او را غـــرق درامکانـــات می ســـازید.
 • نظـــم و ترتیـــب خانـــه، تمیز بـــودن لباس هـــا و دســـت و صـــورت را در همـــه حـــال مقـــدم بـــرجنـــب و جـــوش و کســـب تجربه هـــای گوناگـــون بـــرای کودکتـــان می دانیـــد.
 • همـــواره می خواهیـــد بـــه عنـــوان یـــک ناظـــر و ناظـــم جـــدی و غیـــر منعطـــف، بـــا پنـــد و نصیحـــت بـــا کـــودک خـــود مقابلـــه کـــرده و عقایـــد خـــود را بـــه او تحمیـــل نماییـــد.
 • بیش از آنکه کودکتان به شما وابسته باشد، شما به کودک خود وابسته
 • بــرای تغییــر رفتــار کودکتــان بــه دنبــال راه هــای سریع و چکشــی نظیــر تنبیــه، پاداش هــای نســنجیده، محــروم کــردن و... هســتید
 • ازکودکتان تغییرات مثبت انتظار دارید اما خود از خویش انتظار تغییر ندارید.