خانه کودک سلاله پاسخگوی انتظارات نخواهد بود اگر:

 • به دنبال جایی هستید تا از کودک شما صرفا مراقبت کرده و شما بتوانید به کارهای دیگرتان بپردازید.
 • اولویت‌های مهم‌تری  نظیرکار نسبت به تربیت کودکتان درزندگی مشترک شما وجود دارد.
 • فضـــا و امکانـــات  نظیـــراســـباب‌بازی‌هـــا، وســـایل گوناگـــون و... نخســـتین و مهمتریـــن ملاک شما در انتخـــاب مجموعـــه‌ای اســـت کـــه کـــودک خـــود را بـــه آنجـــا می‌ســـپارید.
 • می‌خواهید کودکتان مطابق امیال و آرزوهای شما و نه آنچه که خود او هست، باشد.
 • توصیه‌ها وروش‌های تربیتی دوستان و اقوام را بدون تأمل و بررسی به کار می‌بندید.
 • بـــه دنبـــال آن هســـتید کـــه کودکتـــان فقـــط دریـــک زمینـــه و یـــک جنبـــه تمرکـــز و پیشرفت داشـــته باشـــد مثلا فقـــط آمـــوزش زبـــان انگلیســـی برایتـــان مهـــم اســـت.
 • شما و همسرتـــان فرصتـــی بـــرای همراهـــی و هـــم‌گامـــی بـــا کـــودک خـــود در مجموعـــه سلاله نداشـــته و بســـیار درگیـــر فعالیت‌هـــای خـــود هســـتید.
 • بـــه دنبـــال آن هســـتید تـــا کودکتـــان دررقابـــت بـــا کـــودکان دیگـــر همیشـــه چیزهـــای بیشتری حفـــظ بـــوده و مطالـــب زیـــادی بـــرای بـــه نمایش دادن بـــه دیگـــران داشـــته باشـــد.
 • می‌خواهید همیشه همه چیز برای کودکتان فراهم باشد و او هیچ رنج و سختی را متحمل نشود.
 • همیشـــه همـــه‌ی امکانـــات را بـــدون برنامه ریـــزی و شرایط ســـنی او برایـــش فراهـــم مـــی‌کنیـــد و او را غـــرق درامکانـــات می‌ســـازید.
 • نظـــم و ترتیـــب خانـــه، تمیز بـــودن لباس هـــا و دســـت و صـــورت را در همـــه حـــال مقـــدم بـــرجنـــب و جـــوش و کســـب تجربه‌هـــای گوناگـــون بـــرای کودکتـــان می دانیـــد.
 • همـــواره می‌خواهیـــد بـــه عنـــوان یـــک ناظـــر و ناظـــم جـــدی و غیـــر منعطـــف، بـــا پنـــد و نصیحـــت بـــا کـــودک خـــود مقابلـــه کـــرده و عقایـــد خـــود را بـــه او تحمیـــل نماییـــد.
 • بیش از آنکه کودکتان به شما وابسته باشد، شما به کودک خود وابسته‌اید.
 • بــرای تغییــر رفتــار کودکتــان بــه دنبــال راه‌هــای سریع و چکشــی نظیــر تنبیــه، پاداش‌هــای نســنجیده، محــروم کــردن و... هســتید.
 • ازکودکتان تغییرات مثبت انتظار دارید اما خود از خویش انتظار تغییر ندارید.