شما خانه کودک سلاله را انتخاب می کنید اگر:

 • باور دارید که بیشرین میزان شکل گیری شخصیت و رشد کودکتان از تولد تا سالگی اتفاق می‌افتد.
 • مصمم هستید تا از این فرصتشش ساله که شصت سال آیندهی کودتان را می‌سازد بهترین استفاده را بربید.
 • برای شما تربیت و رشد همه جانبه‌ی کودکتان، درالویت اول زندگی می‌باشد.
 • می‌خواهید کودکتان در همه‌ی زمینه‌ها رشدکرده و تنها دریک جنبه، تمرکز و پیشرفت نداشته باشد.
 • می‌خواهید کودکتان آنطور که هست بشود، نه آنطور که شما می‌خواهید.
 • سلامت روان، شـــادابی، کســـب مهارت‌هـــا و توانایی‌هـــای متعـــدد واســـتقلال فکـــری وعملـــی کودکتـــان از مهمرتیـــن خواســـته‌های شما از مجموعـــه اســـت.
 • عملکرد و برخورد مربیان کودکتان، نسبت به فضا و امکانات، برای شما ازاهمیت بیشتری برخوردار است.
 • آموزش فرآیندهای یادگیری به کودکتان را نسبت به حفظیات و آموخته های مستقیم، ترجیح می دهید.
 • بـــه تفکـــرشـــخصی کـــودک و شـــخصیت منحصر بـــه فـــرد او احترام گذاشـــته و او را نـــه بـــا دیگـــران، کـــه بـــا خـــودش مقایســـه می کنیـــد
 • بـــه همراهـــی والدیـــن هـــم پـــدر و هـــم مـــادر درفرآینـــدتربیـــت و رشـــد متعـــادل کـــودک، اعتقـــاد داشـــته و مجموعـــه را درایـــن زمینـــه همراهـــی می کنیـــد
 • رویکردها و روش های علمی و منطقی را بر رویکردهای نسنجیده و غیرآزموده شده ترجیح می دهید.
 • فرصـــت می دهیـــد تـــا کودکتـــان بـــا رنـــج و ســـختی بعضـــی چیزهـــا را پشـــت سر بگـــذارد، زیـــرا معتقدیـــد از گـــذر همیـــن سختی هاســـت کـــه او آبدیـــده خواهـــدشـــد.
 • امکانـــات را متناســـب بـــا شرایط و ســـن او دراختیـــارش می گذاریـــد و بـــه اوفرصـــت می دهیـــد تـــاب ـــرای بـــه دســـتآوردن آنهـــا تلاش کنـــد.
 • شما و همسرتـان اهـــل یادگیـــری و تغییـــر بـــوده و معتقدیـــد تـــا خـــود شـــما تغییـــرنکنیـــد، کودکتـــان نیـــز تغییـــر نخواهـــدکـــرد.
 • بـــه جـــای راه حل هـــای کوتـــاه مـــدت و ناپایـــدار نظیـــر پـــاداش و تنبیـــه، بـــه دنبـــال راه‌هـــای اثربخـــش تـــر در بلندمـــدت هســـتید.