رویکرد نسبت به مربی

 • مربی در مجموعه فرهنگی آموزشی سلاله، هسته اصلی و تسهیل گر است. معنی کلمه تهسیل گر، آسان کننده است. در واقع تهسیل گر آسان کننده ی مسیر توانا شدن کودکان در محیط زندگی خود است. در واقع با این تعریف، تهسیل گر فردی است که برای افزایش مشارکت و فعالیت کودکان دواوطلب، برای توسعه ی دانش و مهارت تلاش می کند.
 • تهسیل گر به تمام کودکاندر محیط آموزشی توجه دارد. جلب مشارکت کودکان می تواند از سطح شناسایی نیاز های آنان شروع شده و تا سطح بالاتر یعنی مشارکت در برناه ریزی یا اجراء ادامه یابد. تهسیل گر باید بتواند مشارکت را در واحد زمان افزایش دهد .
 • یک تهسیل گر خوب در سلاله مسئولیت پذیری، دارای دانش و مهارت کافی در کار با کودکان، دارای نگرش عمیق و اصیل نسبت به کودکان و کار خود می باشد.
 • مربیان ما افرادی هستند با اعتماد به نفس، با نشاط، برخوردار از سلمت جسمی و روحی، با اراده و همراه
 • مربیان سلاله همگی به مربی بودنشان در خانه کودک سلاله افتخار میکنند.

فرآیند آموزش مربی

لازم است اقدامات زیر توسط مسوولین آموزش هر مرکز صورت گیرد:

 • سطح بندی مربیان بر اساس دانسته ها و شرکت در کارگاه ها
 • تدوین و اجرای برنامه آموزشی ( برگزاری کارگا هحضوری و غیر حضوری، مطالعه، برگزاری آزمون و انجام پروژه )
 • تهیه و تنظیم جدول سیر آموزش مربی در سطوح مختلف
 • اطلاع رسانی در مورد برنامه های اموزش مربی در خارج از مجموعه سلاله
 • برگزاری کارگاه های آموزشی مطابق با جدول سطح بندی مربی و نظارت بر محتوای ان ( کیفیت اجرا، موضوعات، مقالات، فیلم و...)
 • ارایه کارنامه مربیان در پایان هر ترم
 • اعطای گواهینامه دوره های گذرانیده شده
 • تهیه چک لیست های ارزیابی
 • ایجاد سیستم ارزیابی و بازخورد به مربی